Knjiga V.1

Urednik: Antun Bauer
Redakcija: Franjo Englhardt, Antonija Bauer
Zagreb, 1953.
321 str.; 30 cm
Podatak iz impresuma: Nekorigirani rukopis.Časopisi

Knjiga V.1 donosi retrospektivnu bibliografiju članaka likovne problematike iz 33 različite novine i časopisa.

Agramer Zeitung (Zagreb, 1828.-1860.) Zagrebačke novine koje počinju izlaziti 1826. godine dva puta u tjednu i prestaju 1912. Novine su podupirale madžaronski smjer u hrvatskome političkom životu. Prvi su urednici novina bili Franjo Stauduar i Ferdinand Rosenau. Bibliografski popis 176 jedinica. Izostavljeni su podaci za 1831., 1937., 1843., 1845. i 1848. godinu.

Gazetta di Zara (Zadar, 1833.-1846.) Zadarske novine počinju izlaziti 1832. dva puta u tjednu i prestaju 1850. godine. Popisano je 38 bibliografskih jedinica od 1833. do 1836. godine. Izostavljene su godine 1837.-1845. jer "nisu sačuvane u zagrebačkim bibliotekama".

Danica ilirska (Zagreb, 1835.-1867.) Prvi hrvatski književni časopis, izlazio je svakog tjedna od 1835. godine uz Narodne novine I Pokreće ga Lj. Gaj pod naslovom Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska, a od 1836. izlazi pod naslovom Danica ilirska. Uz književne priloge, časopis je donosio i priloge iz povijesti, kulturnog života i prosvjete, o narodnim običajima i drugim područjima. Bibliografija donosi popis 60 jedinica s tematikom iz kulturnoga i likovnog života. Nažalost, izostavljene su godine 1835., 1836., 1839., 1840., 1865., 1866. i 1867.

Magazin srpsko dalmatinski (1836.-1873.) To je najstariji književni godišnjak koji je u Boki i Dalmaciji izlazio na srpskom jeziku od 1836. do 1873. godine. Časopis je pokrenuo Božidar Petranović, a potom su ga uređivali Đorđe Nikolajević (Georgije Nikolajević) i Gerasim Petranović. Bibliografija donosi 27 jedinica iz pretežito crkvene baštine. U popisu je izostavljeno 11 godišta časopisa.

Magazin za hudožestvo, književnost i modu (1839.) Popisana su dva priloga iz časopisa objavljenoga u 1839. godini.

Croatia (Zagreb, 1839.-1842.) Revija za široki krug čitatelja donosi i napise o likovnoj umjetnosti; izlazi u Zagrebu. Popisano je 38 bibliografskih jedinica.

Zora dalmatinska (Zadar, 1844.-1846.) Bibliografija donosi sedam priloga iz tjednika Zora dalmatinska iz prve, druge i treće godine objavljivanja. Časopis je izlazio u Zadru od 1844. do 1849. godine.

La Dalmazia (1845.-1847.) Bibliografija donosi 17 priloga objavljenih od 1845., kada tjednik počinje izlaziti, do 1847.godine kada se ugasio.

Osservatore Dalmato (Zara, 1849.-1853.) Popisana su dva priloga iz 1853. godine. Za ostala je godišta navedena napomena "Nema u sveučilišnoj biblioteci". Časopis je izlazio 1849.-1866.

Glasnik dalmatinski (Zadar, 1849.-1866.) Bibliografija donosi 27 priloga iz Glasnika dalmatinskog objavljena u 1853., 1857., 1858, 1862., 1863., 1864. i 1866. godini. Časopis je izlazio u Zadru od 4. lipnja 1849. do 28. prosinca 1866. godine.

L' Istria (Trieste, 1852.) Bibliografija donosi 16 priloga iz sedmoga godišta tršćanskih novina L' Istria.

Neven (Zagreb - Rijeka, 1852.-1858.) Zabavni i poučni listi Neven izlazio je od 1852. do 1858. godine u izdanju Matice ilirske u Zagrebu, kasnije Narodne čitaonice Riečke. Bibliografija donosi 130 priloga.

L' eco di Fiume (1857.-1860.) Bibliografija donosi 28 jedinica.

La voce Dalmatica (Zara, 1860.-1863.) Popisano je deset jedinica iz prvoga i drugoga godišta (1860. i 1861.) novina La voce Dalmatica.

Lipa: narodni zabavnik (Pešta, 1860.-1864.) Navedena je samo jedna bibliografska jedinica objavljena 1862. godine.

Danica (Novi Sad, 1860.-1894.) Godine 1860. u Novom Sadu pokrenut je časopis Danica, najvažniji književni časopis srpskog romantizma, koji je pokrenuo i uređivao Đorđe Popović. Danica je okupila stotinak srpskih pisaca, među kojima Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića, Ljubu Nenadovića i dr. Bibliografija donosi 63 jedinice iz područja kulturne povijesti i likovnog života.

Glasonoša (Karlovac, 1861.-1865.) Časopis Glasonoša: illustrovani hrvatski časopis za zabavu, pouku, politiku i narodno gospodarstvo u Karlovcu pokreće tiskar Abel Lukšić 1861. godine. Bibliografija donosi 57 jedinica, među kojima su i one što prate rad prvih hrvatskih muzeja (npr. prvi pokloni za Narodni muzej, 1862.).

Književnik (Zagreb, 1864.-1866.) Bibliografija popisuje deset priloga iz časopisa Književnik: časopis za jezik i poviest hrvatsku i srbsku, i prirodne znanosti. Časopis su, uz potporu Matice ilirske, pokrenuli i uređivali Franjo Rački, Josip Torbar i Vatroslav Jagić. To je prvi hrvatski znanstveni časopis koji je okupljao gotovo sve tadašnje renomirane znanstvenike. Bibliografija članaka obuhvaća cijelo razdoblje izlaženja časopisa (god. 1., sv. 1., 1864. - god. 3., sv. 4., 1866.).

Pučki prijatelj (Varaždin, 1867.-1876.) Časopis počinje izlaziti 1867. s podnaslovom poučan i zabavan tjednik za puk trojedne kraljevine. Odgovorni urednici Bartol Francelj, Dragutin Jagić i Franjo Stepanek. Nakon razdoblja od 1877. do 1989., kada časopis ne izlazi, ponovno se pokreće 1990. godine. Bibliografija donosi 18 priloga. Naznačeno je da nedostaju podaci za 1869. godinu.

Glasnik biskupije đakovačko-sriemske i bosansko-sriemske (Đakovo, 1873.-1910.) Glasnik Biskupije đakovačko-sriemske objavljuje Biskupski ordinarijat u Đakovu od 1873. do 1878. Časopis mijenjena naslov u Glasnik biskupija bosanske i sriemske, pod kojim izlazi do 1945. godine. Bibliografija donosi 37 jedinica s prilozima o sakralnoj tematici i baštini.

Hrvatski svjetlozor (Zagreb, 1877.-1878.) Bibliografija donosi popis 138 jedinica iz časopisa Hrvatski svjetlozor.

Sloboda (Sušak, 1878.-1885.) Sloboda su prve novine tiskane na Sušaku 1878. godine. Iz njih je izvađeno i bibliografski popisano 87 jedinica.

Sriemski Hrvat (Vukovar, 1879.-1887.) Sriemski Hrvat: list za politiku, pouku i zabavu objavljuje se u Vukovaru od 1878. do 1887. godine. Bibliografija donosi 29 jedinica od drugoga do devetoga godišta objavljivanja novina.

Kroatische Revue (Zagreb, 1882.-1887.) Bibliografija donosi sedam jedinica iz 1882. i 1887. godine. Većina su prilozi I. Kršnjavoga.

Hrvatska vila (1882.-1885.) Časopis pravaški orijentiranih pisaca. Počinje izlaziti na Sušaku, kasnije u Zagrebu; izlazi do 1885.; bogato opremljen i ilustriran. Uređivali su ga Kumičić, Harambašić, Kokotović. Popisana je 191 bibliografska jedinica.

Fruška Gora (Mitrovica, 1884.-1885.) Iz lista Fruška Gora: list za nar. javne, privredne, poučne i zabavne predmete popisane su dvije bibliografske jedinice.

Hrvatska (Zadar, 1884.-1897.) U Zadru je 1884. godine pokrenut časopis Hrvatska s podnaslovom časopis za katoličku prosvjetu i hrvatski jezik, za pouku i zabavu. Ne izlazi 1891. i 1894. Tjedni prilog časopisa bio je Hrvatska kruna: glavno glasilo Stranke prava u Dalmaciji. Bibliografija donosi popis 23 priloga.

Vuk (Zadar, 1885.) Popisano je osam bibliografskih jedinica. Nažalost, u knjizi nedostaju stranice 122.-124.

Bosanska vila (Sarajevo, 1885.-1910.) List za zabavu, pouku i književnost Bosanska vila pokrenut je u Sarajevu 1885. godine kao glasilo Učiteljskog udruženja. Prvi urednici bili su Božidar Nikašinović i Nikola Šumonja. Bosanska vila izlazila je redovito dva do tri puta u mjesecu i tiskana je isključivo ćirilicom. Do 1895. Bosanska vila bila je jedini književni list u Bosni i Hercegovini. List je prestao izlazi 1914. godine, uoči Prvoga svjetskog rata zbog zabrane austrougarske vlasti. Bibliografija popisuje 202 jedinice do 1910. godine.

Hrvatska (Zagreb, 1886.-1903.) Popisano je 479 jedinica iz dnevnih novina Hrvatska.

Dom i sviet (Zagreb, 1888.-1910.) Ilustrirani dvotjednik Dom i sviet: Ilustrovani list za zabavu, pouku i viesti o dnevnih dogadjajih, javnom i družtvenom životu, umjetnosti i znanosti, trgovini i obrtu, glasbi, kazalištu i modi izlazio je od 1888. do 1923. u Zagrebu, u nakladi Knjižare Lavoslava Hartmana (Kugli i Deutsch), kasnije preimenovane u Knjižaru Kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije. Pokrenut je na poticaj Stjepana Kuglija, po uzoru na slična revijalna europska izdanja. Bibliografija donosi 207 jedinica do 1910. godine, kada je obilježeno otkrivanje Mihanovićeva spomenika u Klanjcu.

Iskra (Zadar, 1891.-1894.) Iz časopisa Iskra zabilježen je samo jedan prilog objavljen 1891. godine koji se odnosi na umjetničku izložbu u Zagrebu, u sklopu Gospodarsko-šumarske izložbe (10. lipnja1891.).